HomeAlgemene voorwaarden

WijKomenHelpen.nl. KvK. Nr: 61864595

Download hier onze algemene voorwaarden.

Artikel 1 Definities

 1. Derden: Andere dan WijKomenHelpen.nl, zoals Opdrachtgever.
 2. WijKomenHelpen.nl.: bedrijf dat zich richt op het verrichten van ondersteunende werkzaamheden, hierbij kan gedacht worden aan, schoonmaakwerkzaamheden, tuinwerkzaamheden, klus-werkzaamheden, ouderenhulp, verhuisservice, computerhulp, administratieve werkzaamheden en overige ondersteunende werkzaamheden aan bedrijven, instellingen en particulieren.
 3. Opdracht: verzoek van Opdrachtgever aan WijKomenHelpen.nl om gebruik te maken van de diensten van WijKomenHelpen.nl.
 4. Opdrachtgever: de klant (natuurlijk persoon of rechtspersoon) die met WijKomenHelpen.nl een Overeenkomst aangaat, schriftelijk of mondeling.
 5. Overeenkomst: de Overeenkomst tussen WijKomenHelpen.nl en de Opdrachtgever naar aanleiding van de Opdracht.
 6. Partijen: WijKomenHelpen.nl en de Opdrachtgever.

Artikel 2 Toepasselijkheid

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen WijKomenHelpen.nl en Opdrachtgever, ook voor zover de voorwaarden de verhouding tussen Partijen voor en/of na de Overeenkomst regelen, tenzij Partijen schriftelijk van deze voorwaarden zijn afgeweken.
 2. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing.
 3. Indien WijKomenHelpen.nl niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat WijKomenHelpen.nl in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

Artikel 3 Opdrachten

 1. De Opdrachtgever verplicht zich tot het verlenen van volledige medewerking bij de uitvoering van de Opdracht. De Opdrachtgever dient alle gegevens en/of stukken te verstrekken welke WijKomenHelpen.nl nodig heeft voor de uitvoering van de overeengekomen Opdracht.
 2. WijKomenHelpen.nl is gehouden gevolg te geven aan tijdig verleende en verantwoorde aanwijzingen omtrent de uitvoering van de Opdracht. WijKomenHelpen.nl is gerechtigd ter uitvoering van de Opdracht voor eigen rekening en risico hulppersonen en ondergeschikten in te schakelen.
 3. Indien er voor de uitvoering van de Opdracht een termijn is overeengekomen, dan is dit nimmer als een fatale termijn te beschouwen voor WijKomenHelpen.nl.
 4. Opdrachtgever dient de materialen in huis te hebben waarmee de diensten uitgevoerd dienen te worden, tenzij anders is overeengekomen.

Artikel 4 Duur overeenkomsten

 1. De Overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij Partijen schriftelijk anders overeenkomen.

Artikel 5 Wijzigen Overeenkomst

 1. Indien één der Partijen de inhoud of de omvang van de Overeenkomst wenst aan te vullen of te wijzigen, kunnen Partijen tijdig en in onderling overleg schriftelijk de Overeenkomst aanpassen voor zover mogelijk blijkt.
 2. Indien de wijziging van of aanvulling op de Overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, zal WijKomenHelpen.nl Opdrachtgever hierover inlichten voordat de wijzigingen worden doorgevoerd.
 3. Eventuele meerkosten omtrent doorgevoerde wijzigingen of aanvullingen komen voor rekening van Opdrachtgever, tenzij uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen.
 4. Wanneer WijKomenHelpen.nl akkoord gaat met een wijziging die inhoudt dat de Overeenkomst gedeeltelijk of volledig wordt geannuleerd, worden de tot dan toe gemaakte kosten door WijKomenHelpen.nl in rekening gebracht bij Opdrachtgever.
 5. Bij prijswijzigingen is de Opdrachtgever gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden binnen 3 maanden na het sluiten van de Overeenkomst.

Artikel 6 Facturen

 1. De facturen zullen door WijKomenHelpen.nl na afloop van de Opdracht of, indien het een Opdracht voor langere tijd betreft, eenmaal per maand worden toegestuurd.
 2. Gewerkte uren worden naar boven afgerond op kwartieren.
 3. Genoemde tarieven en aanbiedingen in de factuur gelden niet automatisch voor nieuwe Opdrachten.
 4. Alle genoemde tarieven zijn inclusief BTW maar exclusief reiskosten en gebruikt matrieel/materiaal, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

Artikel 7 Betaling

 1. Betaling dient te geschieden binnen zeven (7) dagen na factuurdatum.
 2. Opdrachtgever wordt aangeboden te betalen middels automatische incasso; indien Opdrachtgever hiervoor kiest, zal maandelijks omstreeks de 10e van de maand het verschuldigde bedrag worden afgeschreven.
 3. Indien Opdrachtgever deze betalingstermijn overschrijdt, wordt hij geacht van rechtswege in verzuim te zijn, zonder dat WijKomenHelpen.nl voorafgaand Opdrachtgever in gebreke dient te stellen. Opdrachtgever is dan per maand de wettelijke (handels)rente verschuldigd. De rente over het opeisbaar bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van betaling van de factuur.
 4. Bij niet tijdige betaling is Opdrachtgever naast het verschuldigde bedrag en de daarop gerekende rente, gehouden tot een volledig loon van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke kosten, daaronder begrepen de kosten voor advocaten, deurwaarders en incassobureaus. De kosten van andere invorderingsmaatregelen die WijKomenHelpen.nl. treft ten aanzien van de in verzuim verkerende Opdrachtgever, komen eveneens voor rekening van Opdrachtgever.
 5. In geval van faillissement, schuldsanering of surseance van betaling van Opdrachtgever zijn de vorderingen van WijKomenHelpen.nl op Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 8 Aansprakelijkheid

 1. WijKomenHelpen.nl is niet aansprakelijk voor:
  • Fouten en tekortkomingen van, door of namens de door WijKomenHelpen.nl ingeschakelde derden;
  • Fouten en gebreken die zich mogelijk voordoen in de dienstverlening van WijKomenHelpen.nl;
  • Onvolkomenheden, onjuistheden en kennelijke schrijffouten genoemd op de website of in de factuur;
  • Schade, van welke aard dan ook, als deze gelegen is in de onjuiste dan wel onvolledig verstrekte gegevens van Opdrachtgever aan WijKomenHelpen.nl.;
  • Schade van Opdrachtgever ten gevolge van of naar aanleiding van de Overeenkomst of de uitvoering daarvan;
  • Schade ontstaan uit opschorting.
 2. WijKomenHelpen.nl is niet aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade.
 3. De in dit artikel bedoelde beperkingen of uitsluiting van aansprakelijkheid geldt niet voor zover sprake is van schade die het rechtstreekse gevolg is van een bewust roekeloze of opzettelijke tekortkoming van WijKomenHelpen.nl.
 4. Opdrachtgever heeft een verplicht eigen risico van €250,- per opdracht, indien er schade is veroorzaakt door WijKomenHelpen.nl.
 5. Mocht WijKomenHelpen.nl aansprakelijk zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen de verzekering uitkeert.

Indien de verzekering om wat voor reden dan ook niet tot dekking en/of uitkering overgaat, bedraagt dit maximaal tweemaal het factuurbedrag.

Artikel 9 Opschorting en ontbinding

 1. De Overeenkomst kan door Opdrachtgever te allen tijde worden opgezegd.
 2. Indien de Opdrachtgever de Overeenkomst opzegt, is hij niet gehouden tot een schadevergoeding tenzij er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid.
 3. WijKomenHelpen.nl is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten, indien:
  • De Opdrachtgever de verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt;
  • Na het sluiten van de Overeenkomst WijKomenHelpen.nl ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen;
  • De Opdrachtgever bij het sluiten van de Overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is.
 4. WijKomenHelpen.nl is gerechtigd de Opdracht wegens gewichtige redenen op te zeggen in het geval Opdrachtgever hem naar objectieve maatstaven onverantwoorde aanwijzingen voor de uitvoering van de Opdracht geeft en Opdrachtgever, nadat hem is meegedeeld waarom die aanwijzingen onverantwoord zijn, toch hieraan vasthoudt.
 5. WijKomenHelpen.nl kan de Overeenkomst alleen ontbinden indien er sprake is van een gewichtige reden of in geval van een Overeenkomst van onbepaalde tijd die niet na het uitvoeren van de diensten verloopt.
 6. Indien de Opdrachtgever zijn uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is WijKomenHelpen.nl gerechtigd de Overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de Opdrachtgever, uit hoofde van wanprestatie, wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.
 7. In geval van surséance van betaling, faillissement, schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de Opdrachtgever niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, zal de Overeenkomst per direct ontbonden worden.
 8. De Overeenkomst eindigt van rechtswege door de dood van de Opdrachtgever of in geval de activiteiten van WijKomenHelpen.nl worden gestaakt en het bedrijf wordt opgeheven.
 9. Indien de Overeenkomst eindigt voordat de Opdracht is volbracht of de tijd waarvoor zij is verleend, is verstreken, en de verschuldigdheid van de vergoeding afhankelijk is van de volbrenging of van het verstrijken van die tijd, heeft WijKomenHelpen.nl het recht op een naar redelijkheid vast te stellen deel van de vergoeding. Bij de bepaling hiervan wordt onder meer rekening gehouden met de reeds door WijKomenHelpen.nl verrichtte werkzaamheden, het voordeel dat de Opdrachtgever daarvan heeft, en de grond waarop de overeenkomst is geëindigd. WijKomenHelpen.nl heeft in dit geval slechts recht op de volledige vergoeding, indien het einde van de overeenkomst aan de Opdrachtgever is toe te rekenen en de betaling van de volledige vergoeding, gelet op alle omstandigheden van het geval, redelijk is.

Artikel 10 Overmacht

 1. Indien WijKomenHelpen.nl de prestatie als gevolg van overmacht niet kan nakomen, zal de Opdrachtgever geen schade als gevolg van het geheel of gedeeltelijk uitblijven van de prestatie op de in overmacht verkerende WijKomenHelpen.nl mogen verhalen. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of onvoorzien, waarop WijKomenHelpen.nl geen invloed kan uitoefenen, maar waardoor WijKomenHelpen.nl niet in staat is haar verplichtingen na te komen.
 2. Als tijdens het intreden van de overmacht al gedeeltelijk is voldaan aan de Overeenkomst, kan WijKomenHelpen.nl dit gedeeltelijk afzonderlijk factureren indien deze gedeeltelijke levering een afzonderlijke waarde heeft.
 3. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de Overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee (2) maanden zijn Partijen gerechtigd de Overeenkomst bij brief buiten rechte met onmiddellijke ingang per aangetekend schrijven op te zeggen indien de overmacht bij het verstrijken van die termijn voortduurt.

Artikel 11 Geheimhouding

 1. WijKomenHelpen.nl zal nimmer gegevens aan derden verstrekken, tenzij dit wettelijk is vereist.
 2. Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun Overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere Partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

Artikel 12 Vrijwaring

 1. De Opdrachtgever vrijwaartWijKomenHelpen.nl, haar werknemers en de door WijKomenHelpen.nl ingeschakelde derden voor alle aanspraken van Derden die jegens WijKomenHelpen.nl worden gedaan, naar aanleiding van schade die zij hebben geleden als gevolg van uitvoering van de Opdracht voor Opdrachtgever.

Artikel 13 Klachten

 1. Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de Opdrachtgever binnen acht (8) werkdagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen tien (10) dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan WijKomenHelpen.nl.
 2. Indien een klacht gegrond is, zal WijKomenHelpen.nl de werkzaamheden alsnog (laten) verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de Opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de Opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.
 3. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen dienstverlening niet meer mogelijk of zinvol is, zal WijKomenHelpen.nl slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 8 van de overeenkomst.

Artikel 14 Boetebeding

 1. Indien Opdrachtgever een van de werknemers van WijKomenHelpen.nl of de door WijKomenHelpen.nl ingeschakelde derden rechtstreeks benadert voor diensten die uitgevoerd kunnen worden door WijKomenHelpen.nl, zonder tussenkomst van WijKomenHelpen.nl, is de Opdrachtgever een boete aan WijKomenHelpen.nl verschuldigd.
 2. Onder werknemer van WijKomenHelpen.nl wordt verstaan, alle personen die via WijKomenHelpen.nl diensten verrichten voor Opdrachtgever.
 3. Dit verbod is van toepassing tijdens het uitvoeren van de Opdracht en vervalt één (1) jaar na het einde van de Overeenkomst.
 4. De boete bedraagt € 1.000,- per werknemer of per de door WijKomenHelpen.nl ingeschakelde derde.

Artikel 15 Toepasselijk recht

 1. Op de Overeenkomst tussen Partijen is het Nederlands recht van toepassing.
 2. De bevoegde rechter in het arrondissement, is de aangewezen rechter om kennis te nemen van enig geschil op alle rechtsverhoudingen tussen WijKomenHelpen.nl en Opdrachtgever.

Heeft u hulp nodig?

Bent u geïnteresseerd?

Ontwerp & Realisatie TwoStepsAhead
Copyright 2020 WijKomenHelpen.nl

de_DEDeutsch
Powered by TranslatePress »